LOKALT PROGRAM 2018

 

 

SKOLA OCH UTBILDNING

Utbildning är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet.

 

Vi är för ett förstatligande av skolan.

 

Senareläggning av skoldagen på prov i någon av högstadieskolorna.

 

Nej till centralisering av högstadieskola i Ljusdals kommun.

 

Tidigare uppföljning ger bättre stöd åt elever som halkar efter.

 

Ljusdals kommun ansluter sig till försöket med att införa betyg i årskurs 4.

 

Studiero i klassrummet hjälper alla - därför vill vi införa ordningsregler om mobilfria lektioner.

 

Fler idrottstimmar och mer rörelse i skolan.

 

Skolan ska ge simundervisning från åk. ett.

 

Lärarnas arbetsvillkor måste bli bättre - därför bör arbetsbördan och administrationen minskas och lärarlönerna fortsätta att höjas.

 

Skolan ska vara en frizon från hedersrelaterat förtryck - därför behöver all skolpersonal ha kunskap så att de kan fånga upp signaler och ge elever hjälp i tid.

 

Skolk ska alltid rapporteras hem till föräldrarna.

 

BARN OCH UNGDOM

Alla familjer ska kunna välja den barnomsorg som passar bäst just för dem.

 

Värna om valfrihet i barnomsorgen.

 

Nej till storskalighet.

 

Arbeta för att  skapa fler ungdomspraktikplatser.

ÄLDREOMSORG

Alla människor är olika - också när vi blir äldre.

 

Prioritera arbetet med att utbilda och rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgen.

 

Färre personalbyten inom hemtjänsten.

 

Lite festligare mat och dryck ibland, om du önskar.

 

Tillgång till bredbandsuppkoppling och internet, på alla kommunala boenden.

 

Ett nytt demensboende i centrala Ljusdal.

FUNKTIONNEDSÄTTNING

Att bestämma över sitt eget liv är en grundläggande rättighet.

 

Rör inte LSS - personlig assistans är avgörande för mångas möjlighet att leva ett självständigt liv.

 

Tillgängligheten för funktionshindrade i den offentliga sektorn måste öka.

HÄLSA

Hälsa är en känsla av välbefinnande och att livet är meningsfullt och möjligt att klara av.

 

Prioritera insatser för att minska sjukfrånvaron hos de kommunanställda.

 

Vi vill behålla närsjukvården.

 

Vi vill verka för inrättande av mansjour.

MILJÖ

Natur och miljö är resurser som vi ska utnyttja på ett klokt sätt för att skapa ett gott liv.

 

Vi vill att sortering av matavfall införs i HELA kommunen.

 

Ytterligare lättnader i strandskyddet.

 

Nej till ytterligare utbyggnad av vindkraften i Ljusdal.

NÄRINGSLIV

Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb.

 

Koncentrera handeln i Ljusdal till Ljusdals centrum.

 

Kommunen ska tillsammans med näringslivet och arbetsförmedlingen, skapa förutsättningar som leder till varaktiga jobb.

 

Kommunen ska tillsammans med privata fastighetsägare ge möjlighet för företag att etablera sig genom att tillhandahålla lokaler och mark för företagsetableringar.

 

Kommunen ska utveckla Östernäsområdet till ett bostads och fritidsområde.

 

 

MIGRATION

Migration är något positivt om den fördelas jämt mellan kommuner och länder. Människor som flyttar över gränser för med sig kunskap, idéer, kultur och drivkrafter som berikar.

 

 

Vi vill att nyanlända kommer snabbare från bidrag till jobb.

 

Nyanlända elevers undervisningstid ska kunna förlängas med fler lektioner i svenska på veckoschemat.

 

Slöjförbud införs i förskola, låg och mellanstadiet.

 

Bekämpa hedersförtryck.

 

Svenskundervisning ska ges under asyltiden liksom en utökad obligatorisk samhällsorientering  med uppföljning.

 

I skolan krävs ökade insatser för att ge barn och unga relevant samhällsinformation.

 

 

TURISM OCH FRITID

En meningsfull fritid är viktig för alla människor.

 

Vi stöttar turismutvecklingen i Järvsö och ser behovet av en modern campingplats.

 

Kommunen ska utveckla Östernäsområdet till ett bostads och friluftsområde.

 

Inleda arbetet med att verkställa fiskevårdsplanens intentioner.

 

Bemannad turistinformation ska sommartid finnas i Ljusdal, Järvsö och Färila.

 

Införa regelbunden trafik med badbuss till Färila.

 

Verka för ut/ombyggnad av Färila simhall.

 

Fortsätta utveckla Måga fritidsområde.

 

Vi är positiva till ett tempererat utomhusbad på Östernäs.

 

 

 

KOMMUNIKATION

God kommunikation är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling.

 

Vi vill göra omdisponering av Resecentrum.

 

Fler gång- och cykelvägar.

 

Införa prioriteringsordning avseende gång och cyklevägar i anslutning till riksvägar.

EKONOMI

Ekonomi är läran om hushållande med resurser.

 

Inga investeringsbeslut utan driftskostnadsberäkningar.

 

Lagda budgetar ska följas.