I debatten om ny partiledare för Liberalerna hörs inte sällan från tänkbara kandidater, men särskilt deras förespråkare, att det viktigaste för en ny partiledare är ”att hitta tillbaka till Alliansen”. Det visar väl bara hur åtta år i regeringssamverkan Alliansen och ytterligare fyra år i opposition i samma formation suddat ut konturerna av vad Liberalerna, det tidigare Folkpartiet, i grunden är. Ett självständigt liberalt parti med starkt socialt ansvarstagande. Låt mig vara väldigt tydlig med att jag välkomnade projektet Alliansen inför valet 2006. Ett projekt med målet att bryta socialdemokraternas nästan monopolställning som regeringsparti i Sverige. Jag är därför tacksam över att ha fått medarbeta i regeringskansliet under regeringen Reinfeldts första mandatperiod på samma sätt som jag verkade i regeringen Bildt i början av 1990-talet – både inspirerande och givande. Att stötta Alliansprojektet inför valet 2010 var därför lätt. Men ett projekt har ett tydligt syfte och en tidsram. Alliansens syfte var att bryta ett monopol på riksnivå. Av bara farten valde de fyra partierna att på många ställen också forma allianser lokalt – även där socialdemokrater ofta varit i opposition. Och i ren fartblindhet övergick Alliansen på många håll från att vara ett projekt med en tidsram till att bli en mera permanent blockbildning i svensk politik såväl på lokal som riksnivå. Redan efter valet 2014 borde dock frågan om Alliansens relevans ha analyserats utifrån mer än bara besvikelsen över att ha förlorat valet. Med först Reinfeldts avgång som moderat partiledare och sedan Göran Hägglund för Kristdemokraterna blev det snabbt mycket tydligt, att trycket underifrån i båda dessa partier sökte sig bort från den grundläggande samsyn om det öppna samhället som präglade de fyra partiledare möttes hemma hos Maud Olofsson. Jag kan tycka att både Jan Björklund och Annie Lööf kunde varit betydligt tydligare i god tid före valet om hur oroade de var över moderaternas och kristdemokraternas allt kraftigare högersväng. Den Allians som gick in i valrörelsen 2018 vilade inte på den värderingsmässiga grundsyn som låg till grund valet 2006. Och det var moderater och kristdemokrater som i sporrsträck lämnade den gemensamma grundsynen bakom sig. När lokala moderater hellre formar kommunala styren tillsammans med sverigedemokrater än med Allianskollegor och när kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet ser Frankrikes president Macron som ett lika stort problem som högernationalisten Orban i Ungern, borde det stå klart för alla liberaler att Alliansen saknar den grundläggande värdegrund som krävs. Den lämnade moderater och kristdemokrater mycket snart efter valet 2014. Det är Liberalerna och Centern som står upp som förespråkare för det öppna samhälle, som Alliansen stod för 2006 och de åtta åren av regeringen Reinfeldt. Att se huvuduppgiften för en ny partiledare för Liberalernas att hitta tillbaka till Alliansen missar totalt både vilka som faktiskt lämnade Alliansen och att dagens moderater och kristdemokrater inte längre kvalar in i den grundläggande värderingsyn som skulle krävas. Det handlar om långt mer än privatisering och sänkta skatter. För dagens moderater är Alliansen bara ett sätt att kunna överta socialdemokraternas tidigare monopol som regeringsbildare. Däremot har de åtta plus fyra åren av Allianssamverkan alldeles uppenbart också hos partiets egna företrädare både lokalt och centralt – inte sällan de som trätt fram på förtroendeuppdrag först under Alliansepoken – suddat ut insikten om vad som är Liberalernas egenart och varför det för liberaler är nödvändigt med ett liberalt parti i Sverige med starkt socialt ansvarstagande. Att hitta tillbaka till detta är huvuduppgiften för en ny partiledare för Liberalerna liksom att vårda de väljare och sympatisörer vi fortfarande har. De är minst lika viktiga som eventuella nya väljare en ny partiledare skulle kunna attrahera. Lennart Rohdin, Ljusdal riksdagsledamot FP 1993-98 .

Årsmöte 2019

Den 13 mars höll Liberalerna i Ljusdal Årsmöte. Vid årsmötet valdes Lennart Rodin till ny ordförande. Maud som därmed avtackades har varit ordförande i inte mindre än 13 år. Men hon blir inte lottlös ändå eftersom hon fortsätter minst ett år till som Liberalernas kassör.

I övrigt verkställdes årsmötet i enlighet med stadgarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att sedvanligt göra ett uttalande. Detta år kommer det att handla om nedläggningen av arbetsförmedlingen som framför allt  verkar att drabba landsbygden. Den nye ordföranden Lennart Rodin fick uppdraget.

Lennart Rohdin till Liberalerna i Ljusdal

Den välkände liberalen Lennart Rohdin, med ett gediget förflutet inom politiken både på riks och lokalplan, har återvänt till Ljusdal. Han var bl a riksdagsledamot för Gävleborg 1993 - 1998. Lennart kommer nu att åter verka på lokalplanet och Ljusdalsliberalerna hälsar honom hjärtligt välkommen.

Triadens (S,MP,L) inriktning och former för samarbete

Inriktning och former för samarbete 2019-2022.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har träffat överenskommelse om att ingå i ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam kommunledning för mandatperioden 2019-2022, under namnet Triaden.

Politisk inriktning och politiska prioriteringar.

Vi har enats om en gemensam politisk överenskommelse som vilar på följande övergripande prioriteringar:  Ekonomi  Personalpolitik  Arbete och näringsliv  Miljöansvar och hållbar utveckling  Infrastruktur och boende  Skolan  Kultur och fritid  Välfärd och trygghet.

Överenskommelsen ska vägleda det politiska arbetet i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och bolag i Ljusdals kommun. Varje enskild ledamot är med och formar det politiska arbetet. Samarbetet bygger på att var och en av ledamöterna är beredd att söka efter lösningar och ta ansvar för helheten. Samarbetets gemensamma framgång vilar slutligen på att alla partier tar gemensamt ansvar för styret och att alla partier ges utrymme att hävda sin politiska profil. Samarbetets övergripande former och grundläggande värden. Triaden ska regelbundet hålla gemensamma gruppmöten inför kommunfullmäktige. Formerna för de gemensamma gruppmötena ska utarbetas och beslutas där. Triaden ska ha gemensamma gruppmöten inför styrelser och nämnder. Mötena planeras i respektive grupp. Gruppmötena ska präglas av delaktighet, öppenhet och respekt och vara utformade så att de bidrar till partiöverskridande överenskommelser och politiska diskussioner. Utöver dessa gruppmöten kan partierna samlas i enskilda möten. I vissa frågor kan det komma att föreligga åsiktsskiljaktigheter byggda på ideologiska grunder inom Triaden. I dessa frågor står det partierna inom Triaden fritt att göra sitt eget ställningstagande. Frågorna ska däremot alltid diskuteras öppet under de gemensamma gruppmötena med respekt för olika ställningstaganden.

 

Vi har en vision om att Ljusdals kommun är en plats där människor vill leva och vara delaktiga i en social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar utveckling. Ljusdals kommun ska vara den plats där människor i alla åldrar och från alla kulturer ska känna sig trygga och må bra. Vår kommun erbjuder stor variation i livsutrymme och varje kommundel ska kunna utvecklas efter egna förutsättningar och i nära samverkan. Vi blir bättre tillsammans. Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill återupprätta förtroendet för politiken i Ljusdal genom att ha närvarande, kompetenta och engagerade människor som är med och leder Ljusdals kommun i samverkan och samtal. Vi är måna om att upprätta en välfungerande dialog med kommunens invånare. Vi tror på ett nytt ledarskap i Ljusdals kommun där all personal ska ha en bra arbetsmiljö och där kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ekonomi Vi ska jobba med organisationen för att identifiera samordningsvinster, hitta möjliga omfördelningar och besparingar. Ekonomistyrningen måste utvecklas med bättre verktyg, uppföljning och snabbare korrigeringar. Tydligare beslutsunderlag som ger en bättre bild av den långsiktiga ekonomin. Budgetarna ska bättre förankras så att verksamheterna känner att de själva äger frågan och förstår vad som behöver göras. Fullmäktigemål ska förankras i nämnder och verksamheter. De ska vara kopplade till budget och på så vis vara realistiska och styrande för nämnderna.

Arbete och näringsliv • Vi vill göra det enkelt att etablera och utveckla verksamhet i Ljusdals kommun • Vi vill förbättra samtalet mellan tjänstemän, politiker och företagare • Vi vill skapa förutsättningar för den centrumnära handeln. • Vi vill att nyanlända etableras snabbare i samhället genom studier och arbete.

 

Skola och utbildning • Öka samverkan mellan skola, högre utbildning och näringsliv • Tidiga upptäckter, elever i behov av stöd, måste prioriteras i både för- och grundskola. • Skolan ska erbjuda simundervisning från åk 1. • Skolan ska vara en frizon från mobbing, diskriminering och hedersförtryck – därför behöver all skolpersonal ha kunskap så att de kan fånga upp signaler och ge elever hjälp i tid. • Vi vill prioritera svenskundervisning för nyanlända. • Ljusdal behöver fler legitimerade lärare. Skolor med social och ekonomisk problematik måste få större resurser. • Strukturella förändringar inom skolan ska föregås av noggrann utvärdering där elever, föräldrar och personal kommer till tals.

 

Vård och social omsorg • Vi vill verka för ett ökat inflytande och större delaktighet hos personal i Ljusdals kommun när det gäller arbetsvillkor, arbetstider och arbetsmiljö i nära samarbete med fackliga organisationer. En bra lösning på detta kan vara att skapa självstyrande enheter. Utveckla försöken med arbetstidsförkortning. • Delade turer ska avskaffas för anställda inom kommunens omsorg • Allt nattarbete inom kommunens verksamhetsområde ska vara avlönat • Vi har som målsättning att det ska byggas ett nytt demensboende i centrala Ljusdal. • Prioritera arbetet med att utbilda och rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgen. • Äldreboenden ska finnas i trivsam miljö och får inte vara för stora. Demensavdelningar bör inte ha fler än åtta boenden. Kontinuitet är viktig inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. • Vi vill utveckla närsjukvården. • Vi vill värna LSS – personlig assistans är nödvändig för många.

 

Miljö och klimat • En miljö- och klimatstrategi ska upprättas. • Vi vill verka för att elcyklar och elbilar blir ett färdmedelsalternativ för kommunens anställda. • Hållbart omhändertagande av avfall byggs ut i hela kommunen • Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka inom kommunala verksamheter • Andelen plast, kemikalier och allergener i kommunala verksamheter måste minska. • Vi vill bli en grön energikommun med klokt utbyggda etableringar och kommunal kompetens. • Ökat användande av solceller. • Fossilfri bilflotta så snart som möjligt och fler laddstolpar i hela kommunen. • I kommunen planarbete skall större hänsyn tas till biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet.

 

Kultur, fritid och hälsa • Vi vill verka för att vår kultur- och upplevelseturism fortsätter att utvecklas. • Vi vill satsa på barn och ungas möjlighet till aktiv och kreativ fritid genom idrott, fritidsgårdar och kulturverksamheter. • Vi vill lyfta jämställdhet, demokrati och utbildning som bidragande vägar till bättre folkhälsa. • Prioritera insatser för att minska sjukfrånvaron hos kommun-anställda. • Vi vill verka för en ut/ombyggnad av Färila simhall. • Bemannad turisminformation ska sommartid finnas i Ljusdal, Järvsö och Färila. Infrastruktur • Vi vill verka för fler gång- och cykelvägar och bättre kollektivtrafikmöjligheter i kommunen • Vi vill verka för ökade möjligheter till boendebyggnation, boendevariation och möjlighet att bygga i attraktiva miljöer. • Vi vill fokusera på trivsel och trygghetsskapande satsningar.

Nomineringsmöte

Härmed inbjuds ni till medlems- och nomineringsmöte onsdag 21/11 kl. 18.00 på SV. Adress: Bjuråkersvägen 20A, Ljusdal. Det ska beslutas om platser i nämnderna i Ljusdals kommun. Vi skickar inbjudan lite för sent men förhandlingarna har dragit ut på tiden så det är därför. Vi kommer att ingå i en L, S och Mp gruppering. Välkommen!

Ljusdalsliberalerna förstärker laguppställningen

Åsa Malmström, uppväxt i Stockholm men numera boende i Järvsö har beslutat att aktivt för Ljusdalsliberalerna delta i det politiska arbetet.

Åsa har en gedigen politisk bakgrund både som verksam i Stockholm men också på riksplanet när hon bl.a. var stabschef 2013-2014 för dåvarande utbildningsminister Jan Björklund.

Åsa har också varit ledarskribent på Hälsingetidningar.

Ljusdalsliberalerna hälsar Åsa välkommen

Liberalerna lämnar Valiansen

Ljusdalsliberalerna lämnar  Valiansen.

Ljusdalsliberalerna har i en enhällig styrelse beslutat att lämna samarbetet i Valiansen (c, m, kd och v).

-          Vi  tycker inte att samarbetet fungerat för vår del, säger Harald Noréus (l). Vi har mestadels presenterats färdiga beslut utan att vi har fått vara med och format politiken.

Dessutom har Valiansen idag bara 15 mandat i fullmäktige där det krävs 21 för att ha egen majoritet.

Vi tror heller inte att Valiansen klarar av att presentera en trovärdig laguppställning av ordföranden och vice ordföranden i styrelser och nämnder.

 

 

 

För ytterligare information:

Harald Noréus:  073-062 82 50

����

 

Politiska läget i Ljusdal

Hej alla!

Som ni säkert alla läst i Ljp och/eller hört på p4 Gävleborg har liberalerna klivit av samarbetet med Valliansen. Styrelsen har haft ett möte och där var vi överens om att kliva av.

Om vi ska samverka med andra partier eller gå i opposition det får vi avvakta och se.

Jag återkommer med mera information framöver.


Mvh

Maud Jonsson

 

Valresultatet lokalt

Det är inte lätt att vara klok. Vi var övertygade om att innehållet i vårt program skulle tilltala Ljusdalsborna. Vårt program var bätte, mera genomtänkt inför detta val men ändå förlorade vi väljare. Det krävs analys vad det berodde på. Men ni som röstade liberalt, tack för ert förtrodende. 

Lasse Bergqvist

Utvärdering – valet 2018

 

Vad var bra:

 

·         En bra fungerande hemsida med många besökar

 

·         Många och proffsiga annonser i lokalpressen

 

·         Kampanj i Ljusdal framför Stadt och Tingshuset fredagar och lördagar  från 3 augusti till 8 september.

 

·         Kampanj i Ramsjö 4 sept. (Bertil och Ann-Britt) och i Färila utanför ICA 5 sept (Lasse och Roger).

 

·         Radiodebatt 22 aug. (Harald)

 

·         Debatt med alla partirepr.på Röda Kvarn 28 aug. (Maud).

 

·         Debatt på Slottegymnasiet 27 aug. (Peter Nordebo).

 

·         Radio Ljusdal intervju om lokala programmet (Lasse och Roger).

 

·         Bokbord på Slottegym. 3 sept och 5 sept.

 

Vad bör vi tänka på:

·         Skriva flera insändare i lokalpressen

 

·         LUF ska vara med på gymnasieskolan

 

·         För få länsrepr. som kom till Ljusdal

 

·         Avsaknad av riksrepr. till Ljusdal

 

·         Hemsidan vara klar senast i april/maj

 

·         Lokala programmet klart i april

 

·         Utskick med valsedlar var svårt att hinna med

 

·         Totalförbud av vindkraft i hela kommunen?

 

·         Samverkan i alliansen och särskilt med V

 

 

Vårdbiträden

Liberalerna gör en miljard satsning på svensk sjukvård. Det handlar om att anställa 12000 vårdbiträden för att avlasta personalen inom vården. På så sätt kommer sjuksköterskor och undersköterskor att få möjlighet att koncentrera sitt arbete på det de är utbildade för.

 

8 augusti

Liberalt förslag

Liberalerna föreslår att ett system med lärarassistenter ska införas för att avlasta lärarna. Om Alliansen skulle vinna valet och förslaget genomföras, skulle det för Ljusdals del innebära 39 lärarassistenter. Vilket lyft!

3 augusti

Igår den 3 augusti hade vi besök av Allan Widman. Maud hade ordnat med program och Widman besökte naturligtvis stabsområdet i Färila och även Färilafolkan. Han blev mäkta inponerad och skulle delge partiledningen sina intryck.

Widman avslutade dagen i kommunen med lite egen tid för att på egen hand se sig omkring.  

 

10 aug o.s.v

 

Fredagen den 10 augusti är det valupptakt och vi börjar vi kampanjandet i Stadsparken. Där kommer vi att för första gången att finnas i vårt nya fina liberal tält.

 

17 augusti

Landstingspolitiker Hasse Backman, Yanina Westergren och Lena Åberg, de sistnämnda från Gävle kommer att vara med och kampanja Kl. 13 - 17.

 

22 augusti

Vi deltar i radiodebatt som hålls på biblioteket i Ljusdal.